Nhiệm vụ

16-07-2021 | 2494

Nhà hát Múa Rối Thăng Long là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có chức năng biểu diễn nghệ thuật múa rối (rối cạn và rối nước); sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa rối truyền thống Thăng Long – Hà Nội.

Các nhiệm vụ chính của Nhà hát Múa rối Thăng Long như sau:

1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà nội quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Nhà hát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.Xây dựng các chương trình kịch mục múa rối Thăng Long – Hà Nội đảm bảo tính dân tộc và hiện đại; tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô, đồng bào cả nước và khán giả nước ngoài nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thẩm mỹ của người xem.

3. Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa rối truyền thống; sáng tạo và thể nghiệm các loại hình múa rối; tổng kết kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và biểu diễn góp phần phát triển nghệ thuật múa rối Thăng Long – Hà Nội.

4. Tổ chức biểu diễn, giao lưu quốc tế theo kế hoạch hợp tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, chủ động giao lưu, giới thiệu nghệ thuật múa rối Thăng Long – Hà Nội; học hỏi, trao đổi, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật múa rối của thế giới.

5. Liên kết, phối hợp với các đơn vị trong nước và ngoài nước tổ chức các chương trình nghệ thuật múa rối, chương trình nghệ thuật lớn phục vụ khán giả trong nước và nước ngoài.

6. Phối hợp đào tạo; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên, viên chức của Nhà hát;

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách đối với diễn viên, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Nhà hát theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

9. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội giao

thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater